Logo Live Performance

Kineret Haya Max

Born 1982

Kineret Haya Max

Bycie artystką performance jest dla mnie koniecznością. Performance postrzegam jako „pośrednika” pomiędzy sztuką a rzeczywistością. Pośród nieograniczonych możliwości i sposobów kreacji poszukuję najmniejszego wspólnego mianownika dla ludzi. Granice pomiędzy artystą a publicznością nie istnieją: luka pomiędzy nimi jest materiałem twórczym. Moim celem jest zareagować: kontekst, miejsce i czas, w którym powstaje praca to materiały, z którymi pracuję. Moją pracę mogę zaplanować, lub wyłącznie reagować na daną sytuację. Materiały, których używam są często zbierane w miejscu, w którym się znajduję – niezależnie, czy chodzi tu o przedmioty materialne czy o wiedzę. Zaczynam gromadzić wrażenia, dni czy tygodnie przed performance’m i używam ich jako słownika możliwości. Fascynacja, jaką budzi widok ciężkiej pracy, jest jednym z głównych źródeł mojej sztuki. Wykonywane przeze mnie performance to często męczące działania fizyczne, które prowadzą mnie do granic możliwości fizycznych, czasu, misji. Innym źródłem mojej sztuki jest świat dzieci – z jednej strony ich umiejętność reagowania bezsensownymi działaniami, a z drugiej – manipulowania sytuacją poprzez wprowadzanie nowych zasad. Najsilniejszym doświadczeniem świata dorosłych jest sytuacja przetrwania. Jeśli chodzi o mnie, czuję się wyróżniona, że dane jest mi przeżyć w kontekście artystycznym i zajmować się napięciem, jakie istnieje pomiędzy potrzebną pracą fizyczną a zbędnym działaniem poetyckim.

born 1981, Israel

To be a performance artist is a necessity for me.
I see performance art to be a mediator between art and reality.
Within the unlimited possibilities and ways of creating, I search for the lowest common denominator among people.
There are no borders between the artist and the audience: the gap between them is the material for creation.
My aim is to respond: the context, place and time of work are the materials I work with.
In my way of work I can either be well-organised or totally reacting to the moment. The materials I use are often collected at the place I am in – be those physical materials or knowledge. I collect impressions days or weeks before the performance and use them as a dictionary of possibilities.
Our fascination with the sight of hard labour is one of my main sources of work. My performances are often hard physical actions that take me to the edge: of physical ability, of time, of mission.
Another source of my work is the children’s world – their ability to react with nonsensical actions on the one hand, and manipulate the situation by inventing new rules on the other.
The strongest experience of the adult world is a situation of survival. As for me, I feel privileged to survive in an artistic context and to deal with the tension that exists between the necessary manual labor and the useless poetic action.

Go to artists list